Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden Sitevisie

Algemene Voorwaarden Sitevisie

 Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Sitevisie.
 2. De contractspartij waarmee Sitevisie overeenkomsten afsluit zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Onder “opdracht” in deze Algemene Voorwaarden zal worden verstaan een opdracht van de opdrachtgever aan Sitevisie om een website te bouwen of te ontwerpen of in een website veranderingen aan te brengen, dan wel deze te beheren. Voor zover de aard zich daartegen niet verzet zijn de bepalingen welke betrekking hebben op een opdracht tevens van toepassing op andere prestaties welke met Sitevisie worden overeengekomen.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van diensten en zaken door Sitevisie en alle rechtsverhoudingen die in verband hiermee ontstaan tussen Sitevisie enerzijds en de opdrachtgever of derden anderzijds. Hun werking wordt door de enkele ontvangst van een afschrift door de opdrachtgever aanvaard. Zij blijven geldig totdat Sitevisie andere Algemene Voorwaarden van toepassing verklaart of expliciet deze Algemene Voorwaarden intrekt.
 5. Indien de opdrachtgever zelf met algemene voorwaarden werkt, prevaleren bij onderlinge strijd de Algemene Voorwaarden van Sitevisie boven de Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever. Iedere bepaling waarbij een recht van Sitevisie wordt beperkt of een verplichting aan haar wordt opgelegd is strijdig met deze Algemene Voorwaarden, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk met wederzijds goedvinden rechtsgeldig worden afgeweken.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Sitevisie zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 dagen.
 2. Sitevisie kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sitevisie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sitevisie anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sitevisie niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Een overeenkomst tussen Sitevisie en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat Sitevisie een opdracht schriftelijk aanvaardt.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sitevisie daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sitevisie anders aangeeft.

 

Artikel 3: Rechten en verplichtingen van Sitevisie

 1. Sitevisie is gehouden de aan haar verleende opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 2. Sitevisie staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever. Alleen indien vooraf schriftelijk aanwijzingen ten aanzien van de uitvoering van de opdracht zijn overeengekomen is Sitevisie gehouden om aanwijzingen van de opdrachtgever in acht te nemen; voor het overige verricht Sitevisie de opdracht naar eigen inzicht en zullen aanwijzingen slechts voor zover zij in dat kader passen worden opgevolgd.
 3. Sitevisie is niet gehouden na het leveren van de overeengekomen prestatie kosteloos onderhoud te plegen aan of instructies te geven met betrekking tot het onderhoud van de website, noch reparaties aan het geleverde te verrichten.
 4. Het intellectuele eigendom van het door Sitevisie geleverde product dan wel het auteursrecht daarop berust uitsluitend bij Sitevisie.
 5. Sitevisie is verplicht tot geheimhouding van wat zij bij de uitvoering van de opdracht over het bedrijf van de opdrachtgever verneemt voor zover het vrijgeven van deze informatie voorzienbaar zou kunnen leiden tot schade voor de opdrachtgever.

Artikel 4: rechten en verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is verplicht om Sitevisie tijdig te voorzien van alle informatie welke Sitevisie behoeft om de opdracht naar beste kunnen uit te voeren.
 2. Indien niet anders is overeengekomen, levert de opdrachtgever aan Sitevisie alle teksten die gebruikt moeten worden digitaal aan als platte tekst. Tevens levert zij alle benodigde afbeeldingen digitaal aan. Deze aanlevering dient plaats te vinden binnen tien werkdagen na de totstandkoming van de opdracht. Indien een einddatum voor de opdracht is overeengekomen, verschuift deze tenminste met even zoveel dagen als de opdrachtgever in verzuim is op grond van dit artikellid.
 3. Indien Sitevisie buiten het voorgaande lid verzoekt om toezending van stukken welke verband houden met de opdracht, dan zal de opdrachtgever gehouden zijn, indien zij over de gevraagde stukken beschikt of kan beschikken, deze stukken binnen drie werkdagen aan Sitevisie kosteloos ter hand te stellen. Indien het kostbare werken betreft kan de opdrachtgever verlangen dat Sitevisie de stukken binnen twee weken na de uitvoering van de opdracht op kosten van de opdrachtgever retourneert.
 4. De opdrachtgever is verplicht te onderzoeken of er bij het vervullen van de opdracht risico bestaat voor het maken van een inbreuk op enig auteursrecht of merkenrecht en licht Sitevisie bij gebleken risico daar tijdig en schriftelijk over in. 

Artikel 5: Opzegging

 1. Partijen kunnen te allen tijde opzeggen.
 2. Indien de opdrachtgever opzegt, dan is hij niettemin gehouden een percentueel deel van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden te voldoen. Bij opzegging binnen tien werkdagen na het tot stand komen van de opdracht is het percentage 10 %; bij opzegging op een later tijdstip is het percentage 50 %. Onverminderd het voorgaande is de opdrachtgever verschuldigd een deel van de bedongen vergoeding evenredig aan het deel van de werkzaamheden dat op de datum van opzegging al is verricht door Sitevisie. Ter bepaling van het tijdstip van opzegging als bedoeld in dit artikellid geldt de datum van ontvangst door Sitevisie van de schriftelijke opzegging door de opdrachtgever dan wel bij mondelinge opzeggingen de verzenddatum van de schriftelijke bevestiging van de opzegging door Sitevisie.
 3. Indien Sitevisie opzegt, dan is de opdrachtgever niet gehouden enig deel van de overeengekomen vergoeding te betalen, behalve in de gevallen genoemd in de volgende twee leden van dit artikel.
 4. Indien Sitevisie opzegt, terwijl de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen genoemd in het vorige artikel, dan is de opdrachtgever gehouden om 50 % van de overeengekomen vergoeding te voldoen aan Sitevisie, vermeerderd met een naar evenredigheid berekend deel der vergoeding ziende op de al door Sitevisie verrichte werkzaamheden.
 5. Indien Sitevisie in geval van ziekte of overmacht de overeenkomst opzegt, dan zal de opdrachtgever slechts gehouden zijn een vergoeding naar billijkheid te voldoen voor al geleverde diensten of verrichte werkzaamheden. Partijen dienen dan met elkaar in contact te treden voor het vaststellen van de hoogte van de vergoeding. Deze vergoeding zal niet minder kunnen bedragen dan 10 % van de bij de totstandkoming van de opdracht overeengekomen vergoeding.

Artikel 6: Vergoeding en betaling

 1. Over alle in rekening gebrachte bedragen is de opdrachtgever BTW verschuldigd.
 2. Indien slechts een deel van de bedongen prestatie wordt geleverd om redenen welke toe te rekenen zijn aan Sitevisie, is de opdrachtgever slechts een evenredig deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd. In alle andere gevallen is de gehele vergoeding verschuldigd. Dit artikellid geldt slechts buiten de gevallen waarin conform het vorige artikel wordt opgezegd.
 3. Declaraties van Sitevisie dienen te worden voldaan binnen twee weken na factuurdatum. Betaling dient te geschieden op een door Sitevisie aan te geven bankrekening. Indien de opdrachtgever heeft aangegeven dat betaling plaats zal vinden door een derde, dan verleent de opdrachtgever aan Sitevisie het recht van substitutie ten aanzien van alle rechten die de opdrachtgever in die relatie heeft, en geldt jegens Sitevisie elk handelen of nalaten van die derde als verricht door de opdrachtgever.
 4. Voor elke declaratie van Sitevisie welke niet is voldaan binnen de vervaltermijn is de opdrachtgever terstond opeisbaar een bedrag ad € 500 (zegge: vijfhonderd euro) verschuldigd als vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Indien na eerste aanmaning alsnog betaling volgt binnen vijf werkdagen, vervalt de verplichting genoemde vergoeding te voldoen.
 5. Verrekening van enig verschuldigd bedrag door de opdrachtgever is niet mogelijk.

Artikel 7: Reclames en aansprakelijkheid

 1. Sitevisie is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van opdrachtgever of derden geleden welke in verband staat met de opdracht, noch voor eventuele inbreuken op intellectuele eigendom, auteursrecht of merkenrecht. De opdrachtgever vrijwaart Sitevisie voor aanspraken van derden ter zake.
 2. Sitevisie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten of afbeeldingen op de website. Indien Sitevisie hierop zou worden aangesproken door derden, vrijwaart de opdrachtgever haar terzake.
 3. Indien schade ontstaat welke in verband gebracht kan worden met het niet naleven van de verplichtingen genoemd in artikel 4, is de opdrachtgever gehouden deze schade volledig te vergoeden.
 4. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dienen binnen vier weken na het verrichten van de desbetreffende werkzaamheden bij aangetekend schrijven aan Sitevisie kenbaar te worden gemaakt. Reclames met betrekking tot de declaratie dienen binnen vier weken na de factuurdatum bij aangetekend schrijven aan Sitevisie kenbaar te worden gemaakt. Zo reclames niet op de voorgeschreven wijze tijdig zijn ingediend, staat tussen partijen vast dat de opdrachtgever daarmee afstand heeft gedaan van het recht te klagen.
 5. In geval van een terecht uitgebrachte reclame kan Sitevisie de declaratie aanpassen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Sitevisie en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter naar keuze van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.